Образец (пример) перевода годовой налоговой декларации с болгарского языка на английский язык

Ниже приведен образец перевода Годовой налоговой декларации (Форма 1010) с болгарского языка на английский язык. Согласно статье 92 Закона Республики Болгария «О налоге на прибыль организаций» организации, облагаемые налогом на прибыль, обязаны представлять в Национальное агентство по доходам годовую налоговую декларацию, содержащую, помимо прочего, налогооблагаемый финансовый результат организации и причитающийся к уплате годовой налог на прибыль.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY
Образец 1010 Form 1010
ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ/center>
ANNUAL TAX RETURN
по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултати дължимия годишен корпоративен данък under Article 92 of the Corporate Income Tax Act (CITA) for the tax financial result and the annual corporate income tax due
Effectif de I’orchestre (Philharmonique avec 120 musiciens max.) Состав оркестра (Филармонический оркестр из 120 музыкантов максимум)
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й и/или еднократно след този срок до 30 септември на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО. IMPORTANT! If you have already filed your annual tax return for the period but would like to make corrections to it, you need to file a new tax return containing all the data for the period and not only the changes you are making. You may make corrections to the return within the time limit for submitting the return and/or only once after that period until 30 September pursuant to Article 75 cl. 3 of CITA.
Част І — Данни за декларацията
Part I — Details of the Return
Данъчна година 2022 Tax Year 2022
Декларацията се подава: The return is filed:
1. За календарната година — на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.
1. For the calendar year — pursuant to Article 92, Clause 1 of the Corporate Income Tax Act (CITA)
Taxpayers newly formed during the year shall also complete this line.
2. За календарната година – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 162, ал. 5 от ЗКПО
(Посочете датата на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.9 се вписват данните на ликвидатора, синдика или представляващия място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

2. For the calendar year — in the event of termination by liquidation or upon declaration of bankruptcy, where the annual tax return for the previous year is submitted within the period referred to in Article 162, cl. 5 of CITA
(Specify the date of striking off or, respectively, the date of termination of permanent establishment or of unincorporated company or provident fund. Where this line is ticked, the details of the struck off/terminated taxable person shall be entered in Part II, with details of the liquidator, receiver or representative of the permanent establishment, unincorporated company or provident fund on page 9.)
3. За последния данъчен период – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество
(Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО и посочете съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – дата на заличаване, дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество, дата на вписване в търговския регистър на преобразуването и т.н. Когато на този ред е отбелязан чл. 162, ал. 1 или чл. 162, ал. 3, или чл. 162, ал. 4, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.9 се вписват данните на ликвидатора, синдика или представляващия място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

3. For the preceding tax period — in the event of termination by liquidation or upon declaration of bankruptcy or in the event of termination by reorganization
(Tick the applicable provision of CITA and indicate the relevant date from which the period for filing the return starts, e.g. — date of striking off, date of termination of activities of the permanent establishment or termination of the unincorporated company, date of entry of reorganization in the Commercial Register, etc. Where Article 162, cl. 1 or Art. 162, cl. 3 or Article 162, cl. 4 applies, the details of the struck off/terminated taxable person shall be entered in Part II, with details of the liquidator, receiver or representative of the permanent establishment, unincorporated company or provident fund on page 9.)
4. За данъка върху разходите – на основание чл.217 от ЗКПО 4. For the tax imposed on the expenses — on the basis of Article 217 of CITA
5. На основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване) 5. According to Article 75, cl. 3 of CITA (once after the deadline for submission)

 

Срочный перевод документов
Заверение перевода печатью бюро